Zespół

W skład Rady Programowej będącej ciałem doradczym wchodzą:

dr Krzysztof Wrana

Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Kreatywny Śląsk.

Doktor nauk ekonomicznych.

Specjalizacja rozwój lokalny i regionalny, zarządzanie strategiczne, rewitalizacja.
– specjalista w zakresie zarządzania strategicznego, rozwoju lokalnego i regionalnego, rozwoju nowej gospodarki.

Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Regionalnego Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Sekretarz Komisji nad Przyszłością Śląska KPZK PAN o/Katowice.

Autor, współautor i konsultant licznych dokumentów strategicznych regionalnych i lokalnych oraz licznych publikacji naukowych.

Uczestnik projektów badawczych, z zakresu planowania rozwoju.  Ekspert w Instytucie Ochrony Środowiska Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Członek lokalnych i regionalnych gremiów przyznających nagrody i wyróżnienia dla przedsiębiorców.

Grzegorz Chlebik

Przyrodnik, ornitolog, promotor lokalnego dziedzictwa przyrodniczego członek Górnośląskiego Koła Ornitologicznego, badacz ptaków na obszarze pogranicza (gminy Godów, Gorzyce, Krzyżanowice i Lubomia). Prowadzi monitoring stanu środowiska i liczebności wybranych gatunków w ostoi „Dolina Górnej Odry” dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Inspekcji Ochrony Środowiska. Konsultant społeczny dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie obszarów NATURA2000 „Stawy Wielikąt i Las Tworkowski”. Autor wielu publikacji prasowych oraz wydanej w języku polskim i czeskim monografii „Skarby przyrody pogranicza”.

Zarząd Fundacji tworzą:

dr Marcin Budziński

Doktor nauk ekonomicznych.

Pracownik naukowo-dydaktyczny, ekspert, analityk, moderator, kierownik projektów.
Specjalizacja: rozwój lokalny, zarządzanie strategiczne, rewitalizacja, planowanie biznesu, zarządzanie projektami, partnerstwo biznesu i sektora kultury, kreatywność i przedsiębiorczość.

Autor lub współautor kilkudziesięciu analiz i lokalnych dokumentów strategicznych oraz licznych publikacji naukowych i dydaktycznych. Członek Polskiej Akademii Nauk w Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska oraz polskiej sekcji European Regional Science Association. Uczestnik międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz czterokrotnie uczestnik wymiany nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus. Społecznik i animator postaw przedsiębiorczych, juror konkursów przedsiębiorczości dla młodzieży oraz start-upów.

Fundacja Kreatywy Śląsk dążąc do zachowania najwyższej jakości świadczonych usług, wsparcia i oferowania rozwiązań odpowiadających za faktyczne potrzeby i wyzwania lokalne współpracuje z doświadczonymi specjalistami i naukowcami znającymi specyfikę zarządzania i prowadzenia polityki rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym, działającymi w obszarze planowania strategicznego, rozwoju lokalnego, regionalnego oraz społecznego i gospodarczego a także rewitalizacji i urbanistyki oraz ochrony środowiska.