Współpraca

W związku z wyzwaniami stającymi przez samorządami lokalnymi oraz wychodząc naprzeciw potrzebom związanym ze wsparciem procesu sprawnego i skutecznego zarządzania rozwojem jednostek samorządowych pragniemy zaoferować wsparcie eksperckie oraz usługi związane z przygotowaniem dokumentów strategicznych.

W tym zakresie Fundacja w szczególności oferuje przygotowanie:

 • strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego,
 • strategii rozwoju i współpracy w ramach obszarów funkcjonalnych,
 • strategii sektorowych, w tym w szczególności w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, rynku pracy, turystyki, kultury i transportu,
 • lokalnych i gminnych programów rewitalizacji,
 • strategii rozwoju dla podmiotów publicznych, np. jednostek kultury, przedsiębiorstw komunalnych oraz stowarzyszeń i inicjatyw klastrowych,
 • koncepcji działań na rzecz wsparcia i pobudzenia przedsiębiorczości lokalnej.

Eksperci Fundacji mogą wesprzeć Państwa również w zakresie:

 • organizacji i prowadzenia warsztatów i szkoleń dla podmiotów publicznych oraz przedsiębiorstw w zakresie kreowania i tworzenia projektów rozwojowych,
 • przygotowania analiz potrzeb i ewaluacji polityk rozwoju,
 • zarządzania projektami, w tym przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • opracowania biznes planów i strategii rozwoju firmy,
 • analiz środowiskowych, w tym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, analiz przestrzennych i projektów urbanistycznych.

Partnerzy