Doświadczenie

Dokumenty strategiczne i programowe

Strategia Rozwoju Gminy Świerklaniec do roku 2030

Strategia Rozwoju Świerklańca to dokument porządkujący informacje o gminie i pozwalający efektywnie zarządzać rozwojem zarówno w horyzoncie operacyjnym jak i strategicznym do 2030 roku. Podstawą jego opracowania jest z jednej strony wysoka użyteczność i praktyczność korzystania z niego po uchwaleniu, a z drugiej strony możliwie jak najwyższy poziom utożsamiania się z rozstrzygnięciami strategicznymi, w tym projektowymi przez wszystkich interesariuszy lokalnych.

Jest to dokument dający nowy impuls rozwojowy dla gminy jak również stanowić ma on praktyczne narzędzie ułatwiające pozyskiwanie zewnętrznych środków na rozwój gminy.

Strategia została uchwalona przez Radę Gminy Świerklaniec w dniu 27 lipca 2017 roku.

FKŚ referencje – Strategia i Plan dla parku Świerklaniec

Plan funkcjonalno-użytkowy zarządzania parkiem w Świerklańcu

Eksperci Fundacji opracowali dokument, który ma ułatwić zarządzanie parkiem w Świerklańcu oraz przyczynić się do sprostania wyzwaniom organizacyjnym i finansowym.

Prace te obejmowały zarówno analizę dokumentów jak i weryfikację dotychczasowego zarządzania parkiem, aktywności realizowanych na jego terenie jak również zamierzeń inwestycyjnych i promocyjnych. Dokument będzie odnosił się do wielowymiarowych analiz i propozycji rozwiązań zarówno w wymiarze środowiskowo-przyrodniczym, architektoniczno-przestrzennym jak również w odniesieniu do aspektów organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych.

Dokument został uchwalony wraz ze Strategią Rozwoju Gminy Świerklaniec do roku 2030 w dniu 27 lipca 2017 roku.

FKŚ referencje – Strategia i Plan dla parku Świerklaniec

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasteczko Śląskie do 2023 roku

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji (LPR) obejmują między innymi:

 • przygotowanie i przeprowadzenie badań diagnostycznych przy wykorzystaniu danych statystycznych, opracowań lokalnych i regionalnych,
 • przeprowadzenie badań ankietowych drogą internetową,
 • przeprowadzenie dwóch warsztatów dotyczących określenia celów oraz kierunków działań rewitalizacyjnych oraz sformułowania rewitalizacyjnych projektów wdrożeniowych,
 • opracowania mapowe LPR’u między innymi w zakresie delimitacji obszaru (obszarów) rewitalizacji i ewentualnie obszarów zdegradowanych,
 • wprowadzenie do projektu dokumentu uwag uzyskanych w wyniku konsultacji społecznych, w tym przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców dotyczącego LPR,
 • prezentację projektu dokumentu na komisjach i na sesji Rady Miejskiej.

 

FKŚ referencje – Strategia i LPR Miasteczko Śląskie

Gliwicki Program Rewitalizacji do 2023 roku

Gliwicki Program Rewitalizacji był opracowany jako dokument zawierający diagnozę, cele, przedsięwzięcia oraz mechanizmy wdrażania dedykowane obszarom, na których występują problemy o ponadprzeciętnej w skali miasta koncentracji.

Strategia Rozwoju Siemianowic Śląskich do 2030 roku

Strategia Rozwoju Siemianowic Śląskich do 2030 roku jest nadrzędnym dokumentem, który porządkuje wiedzę o mieście oraz wskazuje najważniejsze kierunki rozwoju na najbliższe lata. Proces opracowania strategii zakładał pięć etapów konsultacji: w pierwszej kolejności badania ankietowe obejmujące zarówno aspekty diagnostyczne jak i propozycji działań oraz projektów.

Strategia Rozwoju Kultury w Mieście Tychy 2017 – 2020 +

Celem prac było m.in.:

 stworzenie syntetycznego obrazu stanu i procesów rozwoju kultury w mieście,

 określenie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań oraz podmiotów rozwoju kultury w mieście wraz z określeniem ich aktualnej i potencjalnej roli w procesach rozwoju,

 identyfikacja pozycji kultury w rozwoju miasta,

 pozycjonowanie miasta w otoczeniu przy wykorzystaniu kultury,

 wypracowanie platform współpracy podmiotów rozwoju kultury w mieście.

 

 

Strategia Rozwoju Gminy Miasteczko Śląskie do 2023 roku

Prace nad Strategią obejmowały między innymi:

 • przygotowanie i przeprowadzenie badań diagnostycznych przy wykorzystaniu danych statystycznych, opracowań lokalnych i regionalnych,
 • przeprowadzenie badań ankietowych drogą internetową,
 • przeprowadzenie dwóch warsztatów dotyczących określenia celów oraz kierunków działań strategicznych oraz sformułowania strategicznych projektów wdrożeniowych,
 • wprowadzenie do projektu dokumentu uwag uzyskanych w wyniku konsultacji społecznych, w tym przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców dotyczącego Strategii,
 • prezentację projektu dokumentu na komisjach i na sesji Rady Miejskiej.

FKŚ referencje – Strategia i LPR Miasteczko Śląskie

Strategia Rozwoju Gminy Woźniki 2020+

Prace nad dokumentem obejmowały między innymi:

 • przygotowanie i przeprowadzenie badań diagnostycznych przy wykorzystaniu danych statystycznych, opracowań lokalnych i regionalnych,
 • przeprowadzenie badań ankietowych drogą internetową,
 • przeprowadzenie dwóch warsztatów strategicznych dotyczących określenia celów oraz kierunków działań oraz sformułowania projektów wdrożeniowych,
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych i ostateczną redakcje dokumentu wraz z jego prezentacją  na komisjach i na sesji Rady Miasta.

FKŚ referencje – Strategia Woźniki

 

Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2016-2022

Eksperci Fundacji prowadzili prace związane z przygotowaniem projektu „Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2016-2022”. Obszar Funkcjonalny Biały Śląsk obejmuje 17 gmin zlokalizowanych w centralno-zachodniej części województwa śląskiego. W skład tego obszaru wchodzą miasta tworzące w części tzw. rdzeń Metropolii Górnośląskiej tj. Bytom, Tarnowskie Góry oraz Radzionków oraz lokalny ośrodek rozwoju – miasto Lubliniec, oraz miasta i gminy powiatów lublinieckiego oraz tarnogórskiego, tj. Miasto Kalety, Miasto Miasteczko Śląskie Gmina Boronów, Gminę Ciasna, Gminę Herby, Gminę Kochanowice, Gminę Koszęcin, Gminę Krupski Młyn, Gminę Pawonków, Gminę Tworóg, Miasto i Gminę Woźniki, Gminę Świerklaniec i Gminę Zbrosławice. Oprócz władz samorządowych miast i gmin tworzących obszar Białego Śląska w pracach uczestniczy również Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Położenie oraz potencjał społeczny i gospodarczy obszaru funkcjonalnego Białego Śląska powoduje, iż  stanowi on istotne ogniwo w procesach rozwoju całego województwa śląskiego.

Rezultatem prowadzonych prac jest wyznaczenie celów oraz określenie niezbędnych działań i zadań na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego, przy jednoczesnym wypracowaniu trwałego modelu kreowania i późniejszej realizacji projektów inwestycyjnych i organizacyjnych służących podnoszeniu jego konkurencyjności, atrakcyjności i podnoszeniu jakości życia mieszkańców.

Referencje – Strategia Biały Śląsk

Program Rewitalizacji Sulejówka na lata 2016-2020+

Prowadzone prace miały na celu sporządzenie diagnozy obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w Sulejówku oraz identyfikacja zjawisk negatywnych występujących na terenie Miasta Sulejówek wraz z określeniem przyczyn występowania tych zjawisk, z pogłębioną analizą negatywnych zjawisk społecznych w wyniku czego wskazano obszary koncentracji zjawisk negatywnych – społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych. Istotnym elementem Programu jest wskazanie rodzajów projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową.

Dokument został przyjęty przez Radę Miasta Sulejówek w dniu 1 września 2016 roku.

Referencje – LPR Sulejówek

Strategia Rozwoju Gminy Knurów do 2020 roku

Strategia Rozwoju Gminy Knurów do 2020 roku jest strategicznym dokumentem średniookresowym, określającym cele i kierunki rozwoju miasta. Proces przygotowania tego dokumentu oparto na metodzie społeczno-eksperckiej, umożliwiającej identyfikację lokalnych potencjałów, problemów i zachodzących w mieście procesów, a także rzeczywistych potrzeb mieszkańców.

Referencje Knurów

Strategia Rozwoju Śląskiego Klastra Wodnego

Opracowano projekt strategii rozwoju Klastra wodnego działającego w województwie śląskim. w toku prac określano kierunki rozwoju Klastra w sferze budowanie partnerstw lokalnych i sektorowych na rzecz rozwoju Klastra. Stosowano metody eksperckie i partycypacyjne w zakresie przygotowania projektu.

Strategia Rozwoju Gminy Strumień na lata 2014-2022

W toku przygotowania strategii określono kierunki rozwoju gminy w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, budowanie partnerstw lokalnych na rzecz lokalnego rozwoju, zapewnienie partycypacji społecznej w procesie planowania. Stosowano metody eksperckie i partycypacyjne w zakresie przygotowania projektu. (projekt ukończony po 31.12.2014r.)

FKŚ referencje – Strategia Strumień

Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 (Lubomia)

W toku przygotowania strategii określono kierunki kierunków rozwoju gminy w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, budowanie partnerstw lokalnych na rzecz lokalnego rozwoju, zapewnienie partycypacji społecznej w procesie planowania. Stosowano metody eksperckie i partycypacyjne w zakresie przygotowania projektu. (projekt ukończony po 31.12.2014r.).

FKŚ referencje – Strategia Lubomia

Strategia Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2014-2020

Prace obejmowały opracowanie projektu strategii rozwoju miasta Jarosławia. Określenie kierunków rozwoju miasta w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, budowanie partnerstw lokalnych na rzecz lokalnego rozwoju, zapewnienie partycypacji społecznej w procesie planowania. Stosowano metody eksperckie i partycypacyjne w zakresie przygotowania projektu.

FKŚ referencje – Strategia Jarosław

Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk

Prace obejmowały opracowanie projektu strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych obszaru Jarosław-Przeworsk. Określenie kierunków rozwoju obszaru w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, budowanie partnerstw samorządowych na rzecz lokalnego rozwoju. Stosowano metody eksperckie i partycypacyjne w zakresie przygotowania projektu.

FKŚ referencje – Strategia ZIT MOF Jarosław – Przeworsk

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Chorzowa do 2030 roku

Proces opracowania obejmował szereg analiz społecznych w zakresie stanu jak i prognoz zjawisk społecznych. Określono kierunki interwencji publicznej w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i społecznych. Stosowano metody eksperckie i partycypacyjne w zakresie przygotowania projektu.

FKŚ referencje – Strategia Chorzów

Lokalny Program Rewitalizacji Rybnika

Przygotowany projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji stanowić ma istotne narzędzie w realizacji działań wpływających na rozwój i poprawę sytuacji w obszarach Rybnika, w których występuje silna koncentracja problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Stosowano metody eksperckie i partycypacyjne w zakresie przygotowania projektu.

FKŚ referencje – LPR Rybnik

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku

Lokalny Program Rewitalizacji stanowić ma istotny element polityki rewitalizacji do roku 2022 w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny. Zakres zaplanowanych działań oraz projektów wpisuje się w szerokie rozumienie rewitalizacji jako procesu kompleksowego, skoordynowanego, wieloletniego, prowadzonego na określonym obszarze, obejmującego zmiany w wymiarze przestrzennym, technicznym, społecznym i ekonomicznym.

FKS referencje – LPR Czerwionka-Leszczyny

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do roku 2020

W toku przygotowania strategii określono kierunki rozwoju gminy i miasta w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, budowanie partnerstw lokalnych na rzecz lokalnego rozwoju, zapewnienie partycypacji społecznej w procesie planowania. Stosowano metody eksperckie i partycypacyjne w zakresie przygotowania projektu.

Strategia Rozwoju Miasta Żory 2020+

W toku przygotowania strategii określono kierunki rozwoju miasta w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, budowanie partnerstw lokalnych na rzecz lokalnego rozwoju, zapewnienie partycypacji społecznej w procesie planowania. Stosowano metody eksperckie i partycypacyjne w zakresie przygotowania projektu.

Referencje – Strategia Żory

Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A-1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego

Prace poza wyznaczeniem granic obejmowały opracowanie projektu strategii rozwoju dla obszaru funkcjonalnego wzdłuż autostrady A-1 w subregionie zachodnim województwa śląskiego. W ramach prac sformułowano strategię rozwoju, formy współpracy i kluczowe projekty rozwojowe w sferze społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej. Stosowano metody eksperckie i partycypacyjne w zakresie przygotowania projektu.

FKŚ referencje – Strategia OF Rybnik

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Będzina na lata 2014-2020

Prace nad dokumentem obejmowały opracowanie dwóch części strategii. Część diagnostyczna bazowała na badaniach ankietowych i wywiadach bezpośrednich realizowanych przede wszystkim wśród beneficjantów pomocy społecznej oraz na analizach dokumentów i opracowaniu danych statystycznych. Część strategiczna przygotowana na podstawie konsultacji i warsztatów strategicznych z partnerami lokalnymi, w tym zespołem zadaniowym powołanym przez Prezydenta Miasta, obejmowała między innymi priorytety polityki społecznej oraz działania i projekty przyczyniające się do osiągnięcia celów operacyjnych wraz z systemem monitoringu i ewaluacji.

Tak przygotowany dokument spełnia trzy podstawowe funkcje:

– analityczną – oparty na rzetelnej diagnozie i w ten sposób dostosowany do potrzeb miasta,
– programową – zawierający precyzyjne cele, kierunki i projekty,
– ewaluacyjną – obejmujący mechanizmy monitoringu i ich mierniki na poziomie celów / kierunków / projektów.

Strategia została przyjęta uchwałą Rady Miasta Będzina w grudniu 2013 roku.

FKŚ referencje – Strategia Będzin

FKŚ referencje – Strategia Będzin 2

Wsparcie gospodarki i przedsiębiorczości

Własna firma-Lubię to Czerwionka-Leszczyny cz.1 cz.2

Projekt współfinansowany przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny w ramach Otwartego konkursu ofert na „Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”. Celem Konkursu było wsparcie rozwoju gospodarczego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, poprzez wyróżnienie i promocję firm biorących udział w konkursie oraz rozwój przedsiębiorczości poprzez promocję dobrych wzorców w postaci reportaży filmowych o firmach, które odniosły sukces biznesowy na terenie Czerwionki-Leszczyn

Analizy i badania

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przemków

Eksperci Fundacji brali udział w opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przemków. Przedmiotem ich prac było wykonanie diagnozy architektoniczno – urbanistycznej i technicznej. W ramach przygotowania dokumentów przeprowadzono m.in. warsztaty diagnostyczne oraz badania ankietowe.

 

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin

Eksperci Fundacji brali udział w opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubin. Przedmiotem ich prac było wykonanie:

 • diagnozy architektoniczno – urbanistycznej i technicznej oraz
 • diagnozy ekonomiczno – gospodarczej.

W ramach przygotowania dokumentów  przeprowadzono  m.in. warsztaty diagnostyczne oraz badania ankietowe.

Referencje – LPR Lubin diagnoza architektoniczno-urbanistyczna i techniczna

Referencje – LPR Lubin diagnoza ekonomiczno-gospodarcza

Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A-1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego

Badania ukierunkowane były na wyznaczenie granic i opracowanie projektu strategii rozwoju dla obszaru funkcjonalnego wzdłuż autostrady A-1 w subregionie zachodnim województwa śląskiego. W ramach prac opracowano metodologię delimitacji MOF, dokonano wyznaczenia obszaru.

FKŚ referencje – Strategia OF Rybnik

Promocja walorów przyrodniczych regionu

Film dokumentalno-przyrodniczy „Polder Buków – koegzystencja człowieka z naturą”

Polder Buków położony jest w bardzo interesującym geograficznie miejscu u północnych wrót Bramy Morawskiej. Miejsce to, w przeszłości i współcześnie, pełni istotną rolę w procesie migracji roślin i zwierząt. Zbudowane tu wały przeciwpowodziowe zapewniają rzece Odrze możliwość swobodnego rozlewania się. Polder Buków z roku na rok staje się coraz ciekawszym miejscem do prowadzenia obserwacji naukowych ze względu na występujące tu ciekawe gatunki roślin i zwierząt.

Realizacja 25 minutowego filmu pokazuje łączenie funkcji ochrony przyrody z turystyką i rekreacją.

Projekt był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Film dokumentalno-przyrodniczy „Skarby przyrody pogranicza”

Projekt był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Realizacja 30-minutowego filmu pokazującego 7 skarbów przyrody pogranicza usytuowanych w dolinach rzek Olzy i Odry.

Film dokumentalno-przyrodniczy „Graniczne Meandry Odry”

Projekt był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Film prezentuje wyjątkowe bogactwo przyrodnicze na mapie skarbów przyrody województwa śląskiego jakim są graniczne meandry Odry. Miejsca takie jak to łamią stereotyp Śląska, jako regionu zdegradowanego ekologicznie.

Wydarzenia kulturalne

Konkurs plastyczny „Śląsk – mój dom w przyszłości”

Konkurs został zrealizowany w 2016 roku wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 24 w Rudzie Śląskiej.

Celem Konkursu jest:

 • rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych,
 • budowanie tożsamości regionalnej i uczestnictwo w kształtowaniu przyszłości społeczności lokalnej.

Praca mogły być wykonane na papierze o formacie A 3 lub A4 następującą techniką: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera),  collage.

W ramach konkursu wyłoniony został laureat, zostało przyznanych również 12 wyróżnień. Poza dyplomami i nagrodami rzeczowymi dla uczniów i opiekunów wyróżnione prace zostały wydane na kalendarzu okolicznościowym fundacji na 2017 roku. Praca laureata znajduje się na okładce kalendarza, natomiast wyróżnione rysunki obrazują kolejne miesiące.

FKŚ - kalendarz 2017 okładka

FKŚ – kalendarz 2017 styczeń-czerwiec

FKŚ – kalendarz 2017 lipiec-grudnień

Jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. prof. W. Basisty

Prace obejmowały przygotowanie prezentacji filmowej dokumentującej niezwykły życiorys ks. prof. W. Basisty, obchodzącego 22.06.2014 r. jubileusz 60-lecia kapłaństwa. Ksiądz Władysław Basista urodził się 14 lutego 1928 roku w Niedobczycach. W młodości był działaczem ZHP i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Duszpasterz akademicki, prowadził duszpasterstwo wakacyjne w Szwajcarii i wymianę studentów między Polską a Niemcami. Jest również duszpasterzem Mniejszości Niemieckiej dla Katowic.

Sprawozdania z działalności Fundacji