Cele

Fundacja Kreatywny Śląsk została założona w 2013 roku.

Głównym celem działania Fundacji jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego, w szczególności województwa śląskiego.

Cele szczegółowe Fundacji obejmują:

 • udział w formułowaniu i wdrażaniu polityk rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • tworzenie warunków dla rozwijania talentów i realizacji nowatorskich pomysłów mieszkańców regionów,
 • kształtowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami wspierającymi wielowymiarowy rozwój lokalny i regionalny,
 • promocję przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności mieszkańców oraz wykorzystywania tych wartości na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • rozwijanie kompetencji menadżerskich w sektorze samorządowym, biznesowym i obywatelskim w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania rozwojem,
 • promocję i krzewienie wiedzy o kulturze, dziedzictwie historycznym oraz walorach przyrodniczych i turystycznych województwa śląskiego,
 • promocję regionu jako miejsca o wysokiej atrakcyjności dla kreatywnych i przedsiębiorczych osób oraz inwestorów tworzących miejsca pracy dla kapitału ludzkiego nowej generacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • projekty naukowe i badawcze, w tym o charakterze międzynarodowym, ukierunkowane na wysoką jakość i efektywność przemian regionalnych i lokalnych,
 • tworzenie nowatorskich podejść do badania procesów rozwoju lokalnego, regionalnego, kapitału ludzkiego i zagadnień rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego,
 • projekty edukacyjne i oświatowe adresowane do różnych grup wiekowych mieszkańców regionów, w szczególności województwa śląskiego,
 • działalność wydawniczą,
 • występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych w zakresie działalności statutowej,
 • programy stypendialne dla mieszkańców województwa śląskiego,
 • doradztwo ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i inne osobom prawnym, w szczególności jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie formułowania i wdrażania polityki rozwoju,
 • doradztwo ekonomiczne, finansowe i organizacyjne osobom fizycznym w zakresie planowania rozwoju osobistego,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej,
 • organizowanie pokazów, konkursów, targów, spotkań i szkoleń,
 • współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami publicznymi w zakresie realizacji celów działania Fundacji,
 • realizację projektów, współfinansowanych ze środków publicznych, w tym ze środków krajowych i Unii Europejskiej.